Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen we Cyngor Ysgol Plascrug

Gwybodaeth am Y Cyngor

Mae disgyblion yr ysgol yn cael eu cynrychioli gan Gyngor yr Ysgol. Ar ddechrau mis Medi, yn flynyddol, etholir cyngor newydd. Mae cyngor newydd yn cael ei ethol yn flynyddol ym mis Medi.

Mae yna gynghorwyr dosbarth rhwng dosbarthiadau Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6. Mae dau gynrychiolydd o bob dosbarth, h.y. mae pedwar disgybl i bob grŵp blwyddyn. Mae dosbarthiadau yn cynnig eu henwebwyr ac yna cynhelir pleidlais gudd i bleidleisio dros gynrychiolwyr y dosbarth. Yna mae’r cynghorwyr etholedig yn dewis eu cadeirydd a’u person is-gadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd. Maen nhw’n cael cyllideb fechan gan yr ysgol y mae’n rhaid iddyn nhw ei rheoli. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn lle trafodir materion amrywiol a gwneir penderfyniadau.

Mae Cyngor yr Ysgol yn cyflwyno adroddiad i’r Corff Llywodraethol bob tymor ac o bryd i’w gilydd gwahoddir cynghorwyr i fynychu cyfarfodydd Prydain Fawr i drafod materion yn fwy manwl. Rhan o’u rôl yw cwrdd â darpar atebwyr ac adborth i’r Corff Llywodraethol.

Mae swyddogion Cyngor yr Ysgol yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Prifathro er mwyn trafod materion sydd wedi codi mewn cyfarfodydd ac i gyflwyno ceisiadau, syniadau ac atebion i broblemau sy’n codi yn eu bywyd bob dydd yn yr ysgol.

Mae gan y Cyngor Ysgol rôl bwysig iawn i’w chwarae yn lles cyffredinol yr ysgol ac mae’n ddisgyblion.