ADY

Siân Phillips – CADY– Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

s.phillips@plascrug.ceredigion.sch.uk

Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Fe fydd gan tua un o bob pump o blant Anghenion Dysgu Ychwanegol rywbryd yn ystod eu bywyd ysgol.
Mae’r gyfraith yn nodi bod gan blentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) os oes ganddo ef/hi anawsterau dysgu neu ymddygiad sy’n gofyn am gymorth arbennig.

Mae gan eich plentyn anawsterau dysgu os yw’n :

 • ei chael hi’n anoddach i ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oed
 • ag anabledd sy’n ei gwneud hi’n anodd defnyddio’r ysgol leol

Gall anawsterau dysgu gael eu hachosi gan:

 • anabledd corfforol
 • problem gyda golwg, clyw, llefaru ac iaith
 • oedi mewn datblygiad
 • anawsterau emosiynol ac/neu ymddygiad
 • problem feddygol
 • anawsterau penodol gyda darllen, ysgrifennu neu fathemateg

Bydd athro dosbarth y plentyn, y CADY neu’r Pennaeth bob amser yn trafod unrhyw bryderon sydd gan rhieni am eu plentyn.

Gellir diwallu’r rhan fwyaf o’r anghenion yn yr ysgol brif ffrwd gan athro dosbarth y plentyn. Weithiau, bydd cymorth hefyd yn cael ei roi gan arbenigwyr eraill.

Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o anawsterau y gall plentyn ag anghenion addysgol ychwanegol eu profi.

 • darllen, ysgrifennu, gwaith rhif
 • deall gwybodaeth
 • mynegi eu hunain neu ddeall beth mae eraill yn ei ddweud
 • gwneud ffrindiau neu ymwneud ag oedolion
 • ymddwyn yn briodol yn yr ysgol
 • trefnu eu hunain
 • anhawster wrth glywed, gweld, neu symud o gwmpas a allai effeithio ar eu dysgu

FAQ’s – Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) – Cyngor Sir Ceredigion

Newidiadau i’r System ADY?

Mae’r system AAA yn newid. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu’r rhaglen trawsnewid ADY, sy’n trawsnewid y systemau ar wahân ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac anawsterau dysgu a/neu anableddau (LDD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig ar gyfer cefnogi dysgwyr rhwng 0 a 25 oed gydag ADY. Bydd y system wedi’i thrawsnewid yn:

 • sicrhau bod pob dysgwr ag ADY yn cael ei ch/gefnogi i oresgyn rhwystrau rhag dysgu a chyflawni eu llawn botensial
 • gwella’r broses o gynllunio a chyflwyno cymorth i ddysgwyr rhwng 0 a 25 oed ag ADY, gan osod anghenion, barn, dymuniadau a theimladau dysgwyr wrth wraidd y broses
 • canolbwyntio ar bwysigrwydd nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy’n cael eu monitro a’u haddasu er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir.

Mae’r rhaglen trawsnewid ADY hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithlu addysg, i ddarparu cefnogaeth effeithiol i ddysgwyr ag ADY yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â mynediad haws at gymorth, gwybodaeth a chyngor arbenigol.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dilynwch y ddolen i wylio fideo am y newidiadau sydd i ddod https://youtu.be/00gHqzWowPg

Am ragor o wybodaeth am Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) cliciwch ar y dolenni isod.

Additional Learning Needs (ALN) Transformation Programme (ceredigion.gov.uk)

Y Rhaglen Trawsnewid Dysgu Ychwanegol (ADY) – Cwestiynau Cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) (ceredigion.gov.uk)

Mae Ysgol Plascrug hefyd yn ysgol gyfeillgar i awtistiaeth ar ôl cwblhau’r rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth Ysgol Gynradd, sydd wedi’i achredu gan ASDinfoWales. Diolch i’r holl staff addysgu a chymorth, tîm gweinyddu, goruchwylwyr amser cinio a llywodraethwyr ysgol sydd wedi ymgymryd â’r cynllun hyfforddiant ac ardystio ymwybyddiaeth o awtistiaeth ac i’r disgyblion sydd wedi cymryd rhan yn y gwersi ymwybddiaeth o awtistiaeth ac wedi llofnodi’r siarter.